Methodical system of language teaching and technology of language teaching or the technologizing of methodical system of language teaching: modernization of system pedagogical approach

Keywords: system pedagogical approach, technological approach, methodical system of teaching, teaching technology, the technologizing of methodical system of teaching

Abstract

The author of the scientific research aims to compare two concepts with the further identification of common and distinctive features, caused by the modernization of the pedagogical system approach, its integration with the technological approach. The aim of the research is to compare the concepts of «the methodical system of language teaching» and «the technology of language teaching» in the light of the modern pedagogical system approach. The functioning of the methodical system of teaching and teaching technology in the scientific circulation is marked by several fully justified positions: the technology of language teaching and the methodical system of language teaching are completely different concepts; the technology of language teaching, the methodical system of language teaching are identical concepts; the technology of language teaching is wider than the methodical system of language teaching; the technology of language teaching is the notion that is narrower than the methodical system of language teaching. The study and generalization of scientific experience allows us to derive several principles that explain their coordination: the technology is a component of the education system; any system can be brought to the level of technology; the quality and efficiency of the methodical teaching system is ensured by its technologizing. The integration of system and technological approaches in the pedagogical field determines the interpenetration of the methodical system of teaching and teaching technology, that allows us to reach a new level of comprehension of the traditional methodical system of teaching and talk about a technologically oriented methodical system of teaching, the mandatory component of which should be a technological one. The technologizing of methodical system of language provides the quality and efficiency in its functioning.

References

1. Bespalko V.P. Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii. Moskva: Pedagogika. 1989. 192s. (rus).

2. Bogdanova І.M. Profesіjno-pedagogіchna pіdgotovka majbutnіh uchitelіv na osnovі zastosuvannja іnnovacіjnih tehnologіj. Avtoref. dis.d.ped.n. Kyiv, 2003.39s. (ukr).

3. Druzhenenko R.S. Rol’ pedagogіchnogo sistemnogo pіdhodu v oformlennі ponjattja «metodichna sistema navchannja movi». Naukovі zapiski Berdjans’kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu. Serіja : Pedagogіchnі nauki : zb. nauk. pr. Vip.1. Berdjans’k: BDPU, 2018. S.17-23. (ukr).

4. Zagorul’ko R.V., Rakova N.A., Shevcova L.I. Pedagogicheskie sistemy i tehnologii: prakticheskij aspekt. Kurs lekcij. Vitebsk: Izd-vo UO «VGU im.P.M. Masherova», 2009. 194 s. (rus).

5. Konovalova M.V., Kulikova Ju.O., Semivolos 5. O.P. Pedagogіchnі tehnologії: іnstrumentarіj, mehanіzmi, tehnologіchna karta. H.: Osnova, 2016. 96 s.

6. Malafіїk І.V. Didaktika: Navch.pos. Kyiv : Konder. 2005. 397 s. (ukr).

7. Ortins’kij V.L. Pedagogіka vishhoї shkoli. Navch. pos. Kyiv : Centr uchbov. lіt, 2009. 472 s. (ukr).

8. Pedagogіchnі tehnologії u bezperervnіj profesіjnіj osvіtі. Za zag. red. Sisoєvoї S.O. Kyiv, 2001. (ukr).

9. Pіdlasij І.P. Produktivnij pedagog. Nastіl’na kniga vchitelja. Kharkiv: Osnova, 2010. 360 s. (ukr).

10. Pometun O.І., Pirozhenko L.V. Suchasnij urok. Іnteraktivnі tehnologії navchannja: nauk.-metod. posіb. Za red. O. І. Pometun. Kyiv: «A.S.K.», 2005. 192 s. (ukr).

11. Psihologija i pedagogika: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij / V. A. Slastenin, V.P. Kashirin.4-e izd. Moskva: Izdatel’skij centr «Akademija», 2006. 502 s. (rus).

12. Selevko G.K. Sovremennnye obrazovatelnye tehnologii. Moskva: Narodnoe obrazovanie, 1998. 256 s. (rus).

Author Biography

Raisa Druzhenenko, Borys Grinchenko Kyiv University

Ph. D in Pedagogics, Assistant Professor, Assistant Professor at the Chair for Ukrainian Linguistics

Published
2018-06-27
How to Cite
Druzhenenko, R. (2018). Methodical system of language teaching and technology of language teaching or the technologizing of methodical system of language teaching: modernization of system pedagogical approach. Theoretical and Didactic Philology, (28), 60-69. Retrieved from https://tdp-journal.com/index.php/journal/article/view/103